Tiếng Việt / Vietnamese


Office of the Public Advocate (OPA) là cơ quan pháp định độc lập giữ nhiệm vụ bảo vệ và đề cao các quyền hạn và quyền lợi của người khuyết tật tại tiểu bang Victoria.

Đội ngũ nhân viên OPA và hơn 900 thiện nguyện viên, do Public Advocate (Bênh vực Công chúng) dẫn đầu, ra sức bài trừ vấn đề ngược đãi, bỏ bê và bóc lột người khuyết tật hoặc người bệnh tâm thần.

OPA hướng dẫn, giáo dục, phổ biến thông tin, làm nghiên cứu, giữ nhiệm vụ người giám hộ và bênh vực để giúp người khuyết tật hoặc người bệnh tâm thần, gia đình, người chăm sóc và người trợ giúp của họ.

Dịch vụ Tư vấn OPA

Muốn sử dụng Dịch vụ Tư vấn OPA, gọi số 1300 309 337.

Nếu cần thông dịch viên, bấm 1 để nói chuyện với nhân viên tiếp tân.

Nói cho nhân viên tiếp tân biết:

  • quý vị cần thông dịch viên
  • tên của quý vị
  • số điện thoại của quý vị
  • ngôn ngữ quý vị nói.

Một người của Dịch vụ Tư vấn OPA sẽ gọi lại cho quý vị, có thông dịch viên.

Các buổi phổ biến thông tin

Muốn tìm hiểu về các buổi phổ biến thông tin của OPA, quý vị hãy gửi email cho Nhân viên Giáo dục và Giáo tiếp của OPA theo địa chỉ: [email protected]

 

Downloadable Resources